Partneri

Znalostná databáza

Hľadáte prostriedok na jednoduchú a efektívnu reprezentáciu znalostí? Viac hľadať nemusíte. Ponúkame Vám znalostnú databázu, prostredníctvom ktorej môžete informácie ľahkoúčinne:

Znalostná databáza je založená na vytváraní článkov, ktoré je možné hierarchicky organizovať (hierarchia môže mať napríklad aj formu kompletných kníh alebo príručiek).

Možnosti zobrazenia článkov

Znalostná databáza umožňuje 2 pohľady na články (Obrázok 1):

Obrázok 1: Stromová hierarchia a A-Z index

Vytvárajte články priamo, alebo použijte šablónu

Článok môžete vytvoriť priamo, prostredníctvom textového editora, ktorý poskytuje množstvo funkcií pre formátovanie textu (Obrázok 2). Tento editor poskytuje i možnosť pridať do článku okrem klasických odkazov na internetové stránky aj odkazy na už existujúce články v znalostnej databáze.

 

Obrázok 2: Pridanie nového článku

Na vytváranie článkov môžete použiť i vopred definované šablóny (Obrázok 3). Tie obsahujú texty v príslušnom formáte, ktoré sa zobrazia v textovom editore. Využívanie šablón šetrí čas, ktorý by ste strávili opakovaným zadávaním rovnakých častí článkov (v prípade, že chcete zachovať na skupine článkov podobný štýl a formát).

 

Obrázok 3: Šablóna – príklad

K článkom je možné pridať:

Prostredníctvom kategórií a tagov sa dajú články jednoducho filtrovať. Znalostná databáza umožňuje na základe zvolenej kategórie alebo tagu zobraziť tabuľkový prehľad článkov, ktoré sú priradené danej kategóriu alebo tagu.

Každý článok v znalostnej databáze môže používateľ ohodnotiť, či pridať k nemu komentár.

Od konceptu k uverejneniu

Rozpracovaný článok nemusíte ihneď zverejniť. Uložíte ho ako koncept, na ktorom môžete ďalej pracovať  prípadne ho zverejníte neskôr (Obrázok 4). Vami vytvorené koncepty, sa zobrazujú iba Vám, takže sa nemusíte báť, že by k nim mal niekto iný prístup.

 

Obrázok 4: Koncept (vľavo) a publikovaný článok (vpravo)

História  článku

Články môžete jednoducho upravovať, pričom sa zaznamená každá zmena. História (Obrázok 5) Vám umožní vrátiť sa k niektorej z predchádzajúcich verzií článku, prípadne porovnávať verzie navzájom.

 

Obrázok 5: História

Prístup k článkom

Pre každý článok, ktorý vytvoríte, môžete definovať kto bude článok vidieť a kto nie, kto ho môže upravovať, či mu pridať podriadený článok. Takisto môžete určiť, kto bude mať možnosť článok presúvať v rámci hierarchie článkov, meniť práva pre článok, či ho zmazať.

Všetky tieto práva môžete nastaviť každému článku, na ktorom máte možnosť ich upravovať. Je nutné poznamenať, že všetky podriadené články preberajú práva od im nadradených článkov.

Vyhľadávanie

Znalostná databáza obsahuje vyhľadávací mechanizmus, prostredníctvom ktorého vyhľadávate v článkoch na základe zadaného kľúčového slova. Vyhľadávanie (Obrázok 6) sa robí nielen v názve článkov a ich obsahu, ale aj v prílohách, ktoré sú pridané k článku. Výsledky vyhľadávania sú zobrazené v prehľadnom zozname.

 

Obrázok 6: Formulár pre vyhľadávanie

Vyhľadávanie sa dá obmedziť na časť hierarchie článkov (podstrom článkov – Obrázok 7), t.j. zadané kľúčové slovo sa bude vyhľadávať iba v článkoch, ktoré sa nachádzajú v zvolenej časti štruktúry.

Obrázok 7: Výber podstomu článkov pre vyhľadávanie

Export článkov

Jednotlivé články ako aj ich kompletnú štruktúru môžete vyexportovať do špeciálneho zip-archívu, v ktorom je štruktúra článkov reprezentovaná štruktúrou adresárov.

Import článkov

Naimportujte články do znalostnej databázy (Obrázok 8). Stačí vám zip-archív obsahujúci adresárovú štruktúru. Vytvoria sa články, ktorých názvy budú totožné s menami adresárov. Články budú ako prílohy obsahovať súbory uložené v týchto adresároch. Samotné telá článkov budú prázdne, ale tie si môžete jednoducho doplniť. Netreba zabudnúť, že samotná štruktúra adresárov definuje hierarchiu článkov.

 

Obrázok 8: Importovanie zip-archívov

Znalostná databáza Vám poslúži ako repozitár, v ktorom máte znalosti vždy po ruke.