Partneri

Analýza vzniku mimoriadnych udalostí

Desktopová aplikácia umožňuje grafickú a textovú reprezentáciu možnosti vzniku mimoriadnych udalostí a ich analýzu na území Slovenskej republiky.

Čo je mimoriadna udalosť?

Mimoriadna udalosť je situácia, ktorá môže mať, prípadne má, nepriaznivý vplyv na ľudí, životné prostredie, či majetok. Ako príklad môžeme uviesť živelné pohromy, havárie, či katastrofy.

Členenie územia Slovenskej republiky na územné obvody

Územie Slovenskej republiky možno rozdeliť na územné obvody na troch rôznych úrovniach, konkrétne ide o obce, okresy a kraje. Aplikácia umožňuje pre zvolenú úroveň, na základe zadaných a vypočítaných hodnôt určiť mieru pravdepodobnosti vzniku zvolených mimoriadnych udalostí pre jednotlivé územné obvody danej úrovne.

Dáta potrebné pre vyčíslenie miery pravdepodobnosti vzniku mimoriadnej udalosti

Údaje potrebné pre vyčíslenie miery pravdepodobnosti vzniku mimoriadnych udalostí, ako i informácie o jednotlivých mimoriadnych udalostiach spolu s informáciami potrebnými pre zobrazenie sú uložené v databáze. Aplikácia v sebe integruje modul pre editáciu, prostredníctvom ktorého je možné dáta uložené v databáze spravovať.

Výpočet a rôzne zobrazenia miery pravdepodobnosti vzniku mimoriadnej udalosti

Na základe údajov uložených v databáze ako i dát zadaných používateľom v samotnej aplikácii (výber jednotlivých mimoriadnych udalostí, výber úrovne zobrazenia, výber samotného územného obvodu) je vyčíslená hodnota reprezentujúca mieru pravdepodobnosti vzniku používateľom zvolených mimoriadnych udalostí v danom územnom obvode. Tá je pre vybraný územný obvod graficky zobrazená na mape ako percentuálna hodnota umiestnená vo farebnom kruhu, ktorého farba demonštruje ako kritická je samotná hodnota miery pravdepodobnosti vzniku zvolených mimoriadnych udalostí.

Okrem grafickej reprezentácie miery pravdepodobnosti vzniku mimoriadnych udalostí na mape umožňuje aplikácia aj textové zobrazenie informácií (detailov) o zvolenom územnom obvode. Ide o stručnú charakteristiku územného obvodu a zoznam podriadených územných obvodov spolu s pravdepodobnosťami vzniku zadaných mimoriadnych udalostí a váhou daného územného obvodu, pre územné obvody vyšších úrovní (okres, kraj), alebo pre územné obvody najnižšej úrovne (obec) je zobrazené, namiesto zoznamu podriadených územných obvodov, hierarchické usporiadanie mimoriadnych udalostí spolu s pravdepodobnosťou výskytu a váhou mimoriadnej udalosti. Používateľ má možnosť vytlačiť nielen textové informácie, ale i grafickú reprezentáciu.

Aplikácia poskytuje i možnosť zobraziť tabuľkový prehľad všetkých územných obvodov danej úrovne, v ktorom je uvedená aj váha územného obvodu a miera pravdepodobnosti vzniku zvolených mimoriadnych udalostí vyjadrená v percentách.

Softvérové prostriedky pre vývoj aplikácie

Na implementáciu aplikácie bolo použité vývojové prostredie Java, databáza bola vytvorená v PostgreSQL, voľne šíriteľnom databázovom systéme.

Rozšírenie aplikácie aj na územia mimo Slovenskej republiky

Aplikácia pre analýzu vzniku mimoriadnych udalostí je navrhnutá tak, aby nebola obmedzená iba na územie Slovenskej republiky. V závislosti od údajov v databáze, je možné aplikáciu použiť aj pre iné krajiny, či územia hocikde na svete, avšak musia mať rovnaké úrovne rozdelenia územia na územné obvody .