Partneri

Analýza vzniku mimořádných udalostí

Desktopová aplikace umožňuje grafickou a textovou reprezentaci možnosti vzniku mimořádných událostí a jejich analýzu na území České republiky.

Co je mimořádná událost?

Mimořádná událost je situace, která může mít, případně má nepříznivý vliv na lidi, životní prostředí, či majetek. Jako příklad můžeme uvést živelné pohromy, havárie, či katastrofy.

Členění území Slovenské republiky na územní obvody

Území České republiky lze rozdělit na územní obvody na třech různých úrovních, konkrétně jde o obce, okresy a kraje. Aplikace umožňuje pro zvolenou úroveň, na základě zadaných a vypočtených hodnot určit míru pravděpodobnosti vzniku zvolených mimořádných událostí pro jednotlivé územní obvody dané úrovně.

Data potřebná pro vyčíslení míry pravděpodobnosti vzniku mimořádné události

Údaje potřebné pro vyčíslení míry pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí, jakož i informace o jednotlivých mimořádných událostech spolu s informacemi potřebnými pro zobrazení jsou uloženy v databázi. Aplikace v sobě integruje modul pro editaci, jehož prostřednictvím lze data uložená v databázi spravovat.

Výpočet a různá zobrazení míry pravděpodobnosti vzniku mimořádné události

Na základě údajů uložených v databázi i dat zadaných uživatelům v samotné aplikaci (výběr jednotlivých mimořádných událostí, výběr úrovně zobrazení, výběr samotného územního obvodu) je vyčíslena hodnota reprezentující míru pravděpodobnosti vzniku uživatelům zvolených mimořádných událostí v daném územním obvodu. Ta je pro vybraný územní obvod graficky zobrazena na mapě jako procentní hodnota umístěna ve barevném kruhu, jehož barva demonstruje jak kritická je samotná hodnota míry pravděpodobnosti vzniku zvolených mimořádných událostí.

Kromě grafické reprezentace míry pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí na mapě umožňuje aplikace i textové zobrazení informací (detailů) o zvoleném územním obvodu. Jde o stručnou charakteristiku územního obvodu a seznam podřízených územních obvodů spolu s pravděpodobnostmi vzniku zadaných mimořádných událostí a váhou daného územního obvodu, pro územní obvody vyšších úrovní (okres, kraj), nebo pro územní obvody nejnižší úrovně (obec) je zobrazeno, místo seznamu podřízených územních obvodů, hierarchické uspořádání mimořádných událostí spolu s pravděpodobností výskytu a váhou mimořádné události. Uživatel má možnost vytisknout nejen textové informace, ale i grafickou reprezentaci.

Aplikace poskytuje i možnost zobrazit tabulkový přehled všech územních obvodů dané úrovně, v němž je uvedena i váha územního obvodu a míra pravděpodobnosti vzniku zvolených mimořádných událostí vyjádřená v procentech.

Softwarové prostředky pro vývoj aplikace

Na implementaci aplikace bylo použito vývojové prostředí Java, databáze byla vytvořena v PostgreSQL, volně šiřitelném databázovém systému.

 Rozšíření aplikace i mimo území Slovenské republiky

Aplikace pro analýzu vzniku mimořádných událostí je navržena tak, aby nebyla omezena pouze na území České republiky. V závislosti od údajů v databázi, je možné aplikaci použít i pro jiné země, či území kdekoliv na světě, avšak musí mít stejné úrovně rozdělení území na územní obvody.