Partneri

Správa a údržba

Spoločnosť ESMO Žilina a.s. zabezpečuje služby v spravovaní informačných technológií predovšetkým pre malé organizácie, kde sú nároky na kvalitné zabezpečovanie činnosti tejto časti podniku veľmi vysoké. Pri tejto službe preberá ESMO Žilina a.s. zodpovednosť za kvalitnú prevádzku podnikového výpočtového systému alebo jeho časti tak, aby sa zákaznícka organizácia mohla plne venovať vlastnej primárnej činnosti.

Výhody správy sú hlavne vo vyššej kvalite prevádzky výpočtového systému, pretože starostlivosť o jednotlivé časti systému je zverená špecialistom s vyššou kvalifikáciou, dostatočnou praxou a skúsenosťami.

Ak si dodávateľ nesplní niektoré povinnosti, nesie zodpovednosť za prípadné havárie. V prípade potreby môže dodávateľ pružnejšie zareagovať a okamžite poskytnúť požadované služby. Zákazníkovi odpadajú starosti s prijímaním alebo prepúšťaním pracovníkov v prípade organizačných zmien, ich rekvalifikáciou a pod. Externý dodávateľ služieb však môže operatívne presúvať svojich pracovníkov medzi svojimi zákazníkmi.

Poskytovanie tejto služby viacerým zákazníkom znižuje fixné náklady na službu, zvyšuje kvalitu poskytovanej služby a prispieva k spokojnosti odberateľov.

Predmetom údržby môže byť celý informačný systém, alebo iba jeho časti, najmä systémová integrácia, aplikačný vývoj, správa siete. Plná údržba predstavuje úplné využívanie technických a programových prostriedkov dodávateľa a zákazník je používateľom informačného systému dodávateľa.