Partneri

Matador, a.s. Púchov (referencia)

Upozornenie: Domovská stránka Matador, a.s. Púchov je na URL-adrese www.matador.sk

 

Systém pre správu, riadenie a archiváciu technickej dokumentácie

Situácia

Spoločnosť Matador Púchov sa rozhodla zjednotiť a skvalitniť systém pre riadenie technickej dokumentácie. Doterajší systém riadenia technickej dokumentácie pre správu dokumentov nebol lokalizovaný do národného prostredia, nevyhovoval požiadavkám pre súčasné systémy riadenia dokumentov a nebol už podporovaný predajcom ani výrobcom systému.

Požiadavky na riešenie

Cieľom riešenia bolo vytvoriť komplexný systém na riadenie technickej dokumentácie splňujúci všetky súčasné štandardy a vlastnosti. Systém zaisťuje vykonávanie činností spojených so schvaľovaním, udržiavaním a archiváciou technickej dokumentácie na všetkých relevantných pracoviskách.

Pre vytýčenie koncepcie návrhu riadenia dokumentácie bola vykonaná spoločnosťou ESMO pomocou nástroja Select Enterprise Modeler analýza pracovných procesov, analýza organizačnej štruktúry a technickej infraštruktúry v  Matador, a.s. Púchov. Zo záverov analýzy bola vypracovaná „Koncepcia nasadzovania workflow pracovných procesov v Matador, a.s.“. Pre nasadenie systému pre správu, riadenie a archiváciu technickej dokumentácie bol schválený inkrementálny postup automatizácie pracovných procesov.

Riešenie

V rámci riešenia pilotného projektu bol nahradený stávajúci  systém pre správu a riadenie technickej dokumentácie systémom Keyfile V6.01 SVK a KeyFLOW V6.2 SVK. Dodávateľom systému bola spoločnosť ESMO Žilina, ktorá vykonala lokalizáciu systému a jeho implementáciu v spoločnosti Matador Púchov. Bolo odovzdaných do prevádzky 12 rôznych druhov workflow a nainštalovaných celkom 100 klientských pracovísk a všetci používatelia boli vyškolení.

V systéme KeyFLOW boli riešené pracovné procesy súvisiace so správou, riadením a archiváciou dokumentácie existujúcej v elektronickej forme medzi riešiteľmi, jednotlivými schvaľujúcimi útvarmi a pracovníkmi Technickej dokumentaristiky.

V dnešnej dobe je nasadené riešenie využívané pre celopodnikovú automatizáciu pracovných procesov. V rutinnej prevádzke je 25 rôznych druhov workflow a doteraz bolo dodaných 500 klientskych licencií Global 360 Keyfile a Global 360 KeyFLOW, ktoré sú postupne implementované na pracovné stanice používateľov vstupujúcich do systému.

Architektúra

Celý systém správy a riadenia technickej dokumentácie bol realizovaný s využitím produktov firmy Global 360: Keyfile a KeyFLOW, ktoré sú lokalizované do slovenského národného prostredia.

Keyfile umožňuje cenovo efektívne narábať s rôznymi typmi dokumentácie a sledovať v reálnom čase ako sa dokumenty vytvárajú, menia, aktualizujú, recenzujú, zdieľajú a používajú. Keyfile obsahuje výkonné vyhľadávacie nástroje, systém kontroly verzií, triedenia a usporiadania dokumentov. Používateľ si môže zvoliť klasického klienta pre využívanie plnej funkcionality vrátane faxovania, skenovania s OCR a workflow alebo Workspace klienta pre vytváranie, editovanie a prístup k dokumentom, skriniam a košom.

Keyfile je integrovaný s programom MS Outlook a umožňuje automatické posielanie správ a príloh do nových dokumentov v skriniach Keyfile.

KeyFLOW je kombinácia technológie pracovných tokov, správy informácií a komunikačnej infraštruktúry zabezpečovanej MS Exchange serverom. Pracovné toky sa  vytvárajú pomocou grafického editora a umožňujú automatizáciu a časové i miestne monitorovanie podnikových procesov v zadefinovaných rolách a organizačnej štruktúre.

Použité technológie

Rozdiely oproti predchádzajúcemu riešeniu:

Prínosy

Profil zákazníka

Akciová spoločnosť Matador je modernou medzinárodnou spoločnosťou holdingového typu podnikajúca v oblasti gumárenského a strojárenského priemyslu. V poslednom desaťročí spoločnosť dosiahla výrazný rozvoj a prešla zásadnými zmenami spojenými s transformáciou štátneho podniku na akciovú spoločnosť a procesom privatizácie. Spoločnosť vyváža viac ako 80% svojej produkcie.

Spoločnosť Matador má stabilizovanú výskumnú, technickú a obchodnú štruktúru s jasnou stratégiou rozvoja a predstavuje silný celok disponujúci zdravým kapitálovým, výrobným a ľudským potenciálom.